Skip to main content
 • Fokus på god service

  Vi lægger vægt på at vore patienter skal føle sig trygge og godt tilpas. Vi er et lille team med et godt arbejdsklima, korte kommunikationsveje, rationelle undersøgelses- og behandlingsrutiner, hvor alle har deres opgave.

  Vi er fokuserede på, at give vore patienter en god service i form af:
  • Undersøgelse og behandling der er up to date og følger de rekommanderede standarder.
  • Kvalificeret og venligt personale.
  • Vi har eget moderne laboratorium, hvor vi undersøger en del prøver, og ofte kan du få svar med det samme.
  • Nogle prøver videresendes til andre laboratorier.
 • Undersøgelser

  Vi udfører bl.a. disse undersøgelser:
  • Hæmoglobin (blodprocent)
  • Blodsukker
  • CRP (infektionsparameter)
  • INR (kontrol af blodfortyndende behandling)
  • Halspodning
  • Podning fra sår
  • Sårbehandling
  • Urinundersøgelse
  • Graviditetstest
  • Allergitest ved blodprøve
  • Hjerteundersøgelse (EKG)
  • Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)
  • Øreundersøgelse (otoskopi og tympanometri)
  • Synstest

  Mindre kirurgiske indgreb foretages i klinikken, større indgreb henvises.

 • Konsultation hos sygeplejersker

  Sygeplejerske har konsultationstider til bl.a.:
  • Kostsamtaler
  • Vægtkontrol
  • Diabetes
  • Rygestop
  • Vaccinationer
  • Sårbehandling
  • Suturfjernelse
  • Øreskylning
  • Blodprøvetagning
  • Lungefunktionsundersøgelse
  • AK-behandling
  • Blodtrykskontrol
 • Persondataloven

  Privatlivspolitik for patienter
  Behandling af dine oplysninger

  Vi er i forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler lægerne vestre strandallé som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

  I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan lægerne vestre strandallé behandler, bruger og videre giver dine personoplysninger.

  Typer af oplysninger

  Lægerne vestre strandalle indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

  • Helbredsoplysninger
  Formål

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vores behandling af dig
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
  • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
  • Afregningsformål

  Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

   • Dokumentationspligt
   • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
   • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
   • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
   • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  Frivillighed

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

  Kilder

  I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

  Videregivelse af personoplysninger

  Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

  • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
  • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Politi og domstole, sociale myndigheder.  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
  • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
  • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
  • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
  • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
  • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
  • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

  Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens §157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap.3
  • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af konkret samtykke fra dig som patient.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §43.
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende jf. reglerne i sundhedslovens §45
  Tilbagekaldelse af samtykke.

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

   Brug af databehandlere

  Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

  • Systemhuse
  • Andre IT-leverandører
  • DAK-E (digitale forløbsplaner)
  • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgernes svar på spørgeskemaer)
  • Mv.
   Opbevaring og slettepolitik

  Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi  har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

  Dine rettigheder

  Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

  I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

  Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf 86177674

  Adresseoplysninger på klinikken:

  Lægerne på vestrestrandalle

  Vestre strandalle 56

  8240 Risskov  

   

  Dato: 16 oktober 2018


Lægerne Vestre Strandalle, Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov – Tlf: 86177674, Fax: 86179574